Lập trình máy vi tính

– Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.
– Lập trình các phần mềm nhúng.