Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.